Informatie over Stichting Jera

Op deze pagina vind je wat meer achtergrondinformatie over de Stichting Jera; met name informatie over doel, projecten, projectlocatie, beleidsplan, kwaliteitsplan en onze methodiek.

Doel

  1. De stichting stelt zich ten doel het ondersteunen en mogelijk maken van kort- en langdurige projecten en activiteiten ten behoeve van jongeren, jongvolwassenen of mensen met een licht verstandelijke beperking. Dit om zo hun uitgangspositie in de samenleving te verbeteren of hun kwaliteit van leven te verbeteren en het transformatieproces van deze cliënten mogelijk te maken en te begeleiden.
  2. De stichting stelt zich bovendien ten doel het bieden van pedagogische educatie in de ruimst mogelijke zin aan personen die dat behoeven op het gebied van gezondheid en welzijn, in het bijzonder op het vlak van (psycho-)sociale zorg.
  3. De stichting zal zich inzetten om de continuïteit te waarborgen van de projecten die op de locatie geboden worden.

Beleidsplan/kwaliteitsplan

• Lange termijn

De stichting zal zich voortdurend beraden op het leveren van diensten en producten die aansluiten bij de altijd in beweging zijnde maatschappelijke situatie van de doelgroep waarmee zij werkt.

• Korte termijn

De stichting zal steeds de actuele situatie in ogenschouw nemen om te kunnen bepalen of het aanbod aan de doelgroep daarop aangepast moet worden. Daarbij wordt nadrukkelijk gelet op de aansluiting van de programma’s op de doelgroep en de mate van de behaalde resultaten.

• Strategie

Om dit te realiseren zijn de bijdrage van fondsen en maatschappelijke waardering onontbeerlijk. Onze strategie is erop gericht draagvlak te creëren en fondsen te werven zodat het werk op de locatie in Charron (Frankrijk) uitgevoerd en voortgezet kan worden.

• Organisatie van de kwaliteit

Het aanbod aan activering wordt voortdurend getoetst door evaluatiemomenten tijdens en na uitvoering te laten plaatsvinden. Deze evaluaties worden afgenomen bij zowel deelnemers en opdrachtgevers als bij betrokken uitvoerende werkers. Deze resultaten worden direct behandeld en geregistreerd en zijn van invloed op de kwaliteitsdoelstellingen op korte en langer termijn. De uitvoerende medewerkers verplichten zich tot regelmatige en structurele inter- en supervisie met daarvoor gekwalificeerde professionals en rapporteren aan stichting Jera.

• Nieuwe situatie

Doen zich ontwikkelingen voor die verband houden met ofwel de situatie van onze doelgroep dan wel met betrekking tot de bekostiging van onze activiteiten, dan kan er spraken zijn van een nieuwe situatie, die als dan aanleiding kunnen geven tot de beschrijving van de nieuwe situatie.

Methodiek

De methode die bij alle projecten de werkwijze bepaalt is het ervarend leren. Hierbij gaat men er vanuit dat de actie of de ervaring de ingang is om het hulpverleningsproces op gang te brengen. Het proces wat daarop volgt ziet er als volgt uit.

1. De concrete ervaring wordt aangeboden in de vorm van de verschillende projecten. Tijdens de uitvoering van deze projecten ontstaan meer dan voldoende ervaringen waarbij een deelnemer een leerervaring op kan doen. Dit kan zijn het samenwerken of bijvoorbeeld het ervaren van een eigen grens. De ervaringen zijn in ieder geval persoonsgebonden en sluiten daardoor goed aan bij de individuele leerdoelen van de deelnemers.

2. De fase van reflectie staat in het teken van het kijken naar het eigen gedrag. De deelnemer gaat nadenken of het eigen gedrag het gewenste resultaat oplevert en of de voor- en nadelen tegen elkaar opwegen.

3. Tijdens de abstracte begripvorming ontstaan de gedachten over alternatieve gedragingen.

4. Actief experimenteren gaat om het uitproberen van nieuwe handelingsalternatieven. Van daaruit kan uiteindelijk het meest geschikte gedrag worden gekozen.

Het ervaringsleren is een cyclisch proces gericht op gedragsverandering vanuit een intrinsieke motivatie van de deelnemer. Er kan verder nog onderscheid gemaakt worden tussen recreatief, vormend en therapeutisch ervarend leren waarbij de verschillende vormen respectievelijk steeds intensiever zijn.

Bestuursleden

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De begeleiders van de deelnemers krijgen voor hun werkzaamheden (begeleiding, dagbesteding en huisvesting) een marktconforme vergoeding.

Samenwerkingsverbanden

Stichting Jera wil graag samenwerken met Nederlandse en Duitse instellingen op gebied van Jeugdhulpverlening en ondersteuning van mensen met complexe (gedrags)problematiek. Voorbeelden zijn Bijzonder Jeugdwerk (Brabant) en imBlick Kinder- und Jugendhilfe gGmbH (Hamburg).

Intervisie en Supervisie worden gerealiseerd met daarvoor gekwalificeerde professionals in zowel Frankrijk, Nederland als Duitsland.

Jera – Oogst, 12 maanden, volledige cyclus
Jera betekent jaar en duidt daarmee op de universele cyclische beweging die in alles aanwezig is.
Over het algemeen wordt deze Rune als positief beschouwd. Je zaait, je verzorgt het zaad op de juiste manier. Je laat het groeien en dan komt er een tijd van oogsten. Alles heeft zijn tijd nodig, probeer de dingen niet te overhaasten. Maar wanneer je de juiste handelingen hebt verricht, is het resultaat zeker.
Jera wil je aanmoedigen om door te zetten, maar vertelt je ook dat je soms tot het juiste moment moet wachten en geduld moet hebben.

Jera doet naar zijn vorm denken aan het Chinese Yin/Yang teken. Jera is de Rune van de hoop en belichaamt het idee dat er morgen weer een dag is. Niets staat stil, er is altijd een betere toekomst mogelijk.

Algemene betekenissen Jera: cyclus, een jaar, kringloop, het voorbij gaan van de tijd, overvloed, vervulling, groei, vooruitgang, geduld. Een prijs betalen of een beloning ontvangen voor activiteiten/handelingen uit het verleden. Herhaling van patronen en handelingen.